Urbanisme


Els Serveis d’urbanisme de l’Ajuntament de Balenyà gestionem el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant el planejament derivat.

Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, l’exposició pública, la concessió de llicències d’obres, la inspecció i la disciplina urbanística.

Notícies
  • Informació obres tren 12/04/2024

    Us informem que des de l'Ajuntament s’han fet aturar les obres de perforació de la línia de tren per la pertorbació sobre el descans veïnal a causa de l’excessiu soroll que estan causant durant les nits. 

Més notícies
Plans, programes i projectes
  • Pla de Mobilitat de Balenyà 29/12/2021

    Us presentem en aquest apartat el Pla de mobilitat de Balenyà.

    Per l'obligatorietat de la "Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat" els ajuntaments que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers han d'elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana. No obstant això, hi ha molts municipis (com és el cas de Balenyà) que tot i no estar obligats a redactar plans de mobilitat urbana necessiten un estudi que tingui en compte la reordenació i planificació de la mobilitat local.

    És per aquest motiu que en el cas de Balenyà, la Diputació de Barcelona, per mitjà del Servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat dóna recolzament a l’ajuntament amb la redacció del present pla, el qual analitza la mobilitat del municipi en tots els seus mitjans de transport i proposa un conjunt d'actuacions amb l'objectiu de millorar sistema de mobilitat del municipi i fer-lo més sostenible i eficient.