Pla de Mobilitat de Balenyà

Us presentem en aquest apartat el Pla de mobilitat de Balenyà.

Per l'obligatorietat de la "Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat" els ajuntaments que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers han d'elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana. No obstant això, hi ha molts municipis (com és el cas de Balenyà) que tot i no estar obligats a redactar plans de mobilitat urbana necessiten un estudi que tingui en compte la reordenació i planificació de la mobilitat local.

És per aquest motiu que en el cas de Balenyà, la Diputació de Barcelona, per mitjà del Servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat dóna recolzament a l’ajuntament amb la redacció del present pla, el qual analitza la mobilitat del municipi en tots els seus mitjans de transport i proposa un conjunt d'actuacions amb l'objectiu de millorar sistema de mobilitat del municipi i fer-lo més sostenible i eficient.

Objectius de l’estudi

Partint dels criteris que fixa la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, així com les Directrius Nacionals de Mobilitat que la desenvolupen, els objectius que es fixen en el present estudi són els següents:

  • Caracteritzar el sistema de mobilitat existent en l’actualitat a l’àmbit d’estudi, fent una especial incidència amb els problemes de circulació i d’aparcament.
  • Realitzar una diagnosi tècnica del sistema on es posin de manifest els seus punts forts i febles.
  • Caracteritzar el sistema de mobilitat futur, especialment a les noves àrees de creixement i sobretot de noves activitats previstes en el planejament municipal en un horitzó de 6 anys.
  • Proposar mesures per tal de potenciar la mobilitat sostenible i segura i complir amb la legislació vigent en matèria de mobilitat.
  • Proposta de senyalització viària a implementar al municipi.
  • Formular un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i costos.
Darrera actualització: 29.12.2021 | 18:09