Consell d'Infants i Adolescents de Balenyà

El Consell d’Infants de Balenyà és un òrgan de participació dels infants d’entre 10 i 16 anys del municipi que permet donar-los veu i participar activament en la millora del poble.

 

El consell d’infants de Balenyà estarà compost pels següents membres:
a. El president o presidenta que serà l’alcalde o alcaldessa o la persona de l’Ajuntament en qui es delegui.
b. El regidor/a d’educació o persona en qui delegui.
c. El regidor/a de participació ciutadana o persona en qui delegui.
d. Dos infants representants de cada grup-classe dels cursos de 5è i 6è de primària de l’IE Carles Capdevila.
e. Dos infants representants de cada grup-classe dels cursos de secundària de l’IE Carles Capdevila.
f. Dos infants representants del SIS La Quitxalla.
g. Dos infants representants de l’Aula de música.
h. El tècnic/a d’educació que exercirà les funcions de secretaria amb veu però sense vot.

 

Els seus principals objectius són:
a. Disposar d’un espai estable i regulat de participació dels infants i de comunicació entre aquests i les autoritats municipals.
b. Dinamitzar la participació dels infants fent que siguin subjectes actius de la vida pública del municipi.
c. Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i decidir com volen que sigui el seu poble.
d. Aconseguir que les persones adultes, i en especial les autoritats municipals reconeguin els drets dels infants, valorin la seva opinió i la prenguin en consideració.
e. Fomentar que els infants coneguin els seus drets i deures i aprenguin a exercir-los.

 

Les principals funcions del Consell d’Infants seran:
a. Fer un recull de les necessitats i les demandes dels infants de cada grup i traslladar-les al Consell.
b. Crear propostes i solucions per millorar i/o pal·liar les necessitats que puguin anar sorgint
c. Arribar a un consens sobre el tema tractat i traslladar-lo a les autoritats municipals perquè els tinguin en consideració.
d. Fer un retorn de tot el que s’hagi parlat, debatut i decidit al grup-classe al que representa.

 

Consulta tota la inforamció al Reglament Adjunt

 

Darrera actualització: 16.05.2024 | 10:16