Beques Futur 2022

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 09:42

Oberta la convocatòria per a la presentació de sol.licituds de les Beques Futur 2022

L’Ajuntament de Balenyà, amb la intenció de recolzar les persones joves interessades en iniciar estudis universitaris, posa en marxa una nova edició del Programa de Beques per a estudiants de Balenyà que hagin realitzat les proves d’accés a la universitat.

El programa està dirigit a persones joves estudiants que hagin acabat el batxillerat en el curs acadèmic 2021/2022 i hagin superat les proves d’accés  a la universitat.  Es convoquen un total de 3 beques, amb un import individual de 1.650 euros cadascuna d’elles i una dotació económica total de 4950 euros.

El termini de presentació de sol.licituds és el divendres 29 de juliol de 2022.

Requisits per poder participar:

    1. Estar empadronat/da al municipi de Balenyà
    2. Haver superat les proves d’accés a la universitat.
    3. La nota promig del currículum de batxillerat i les proves d’accés a la Universitat  ha de ser de 7, o més de 7 (en base 10).

Documentació a presentar:

a)    Sol·licitud de participar en el programa de Beques Futur 2022, que ha de contenir les següents dades: Nom i dades generals de la persona sol·licitant,     telèfon i correu electrònic.

b)    Currículum vitae actualitzat

c)    Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.

d)    Certificat de notes expedit pel centre on hagi cursat el batxillerat

e) Comprovant notes selectivitat

El tribunal adjudicador haurà de comprovar que la persona sol·licitant compleix tots els requisits establerts en les bases i convocatoria corresponent i, fetes les comprovacions oportunes, les tres millors qualificacions obtindran una beca de 1.650 euros cadascuna per a la matrícula d’accés a la Universitat pel curs 2022-2023 o per despeses estríctament vinculades.

En cas d’un, o més, empats en el valor de la nota mitja, el tribunal resoldrà  intentant garantir la igualtat entre dos, o més, sol·licitants amb igual nota. En aquest sentit es contempla la possibilitat que, davant d’aquestes circumstàncies, el nombre de  beques sigui més elevat, conservant, però, l’import total de la convocatòria, 4.950 euros.

El tribunal d’adjudicació d’enguany estarà format per l’Alcalde, la secretària de la corporació, el regidor d’ensenyament, i el regidor de joventut.

El tribunal presentarà la seva decisió als membres de la Junta de govern local, en la primera sessió que se celebri a partir de la data límit d’entrega de sol·licituds i la Junta de Govern Local aprovarà, si s’escau, la concessió de les beques que composen el programa i ho notificarà als interessats.

Les persones sol·licitants que resultin nomenades com a receptores d’una de les beques convocades hauran de presentar el justificant que demostri haver iniciat el procediment habitual de sol·licitud de plaça a la universitat corresponent.

No s’efectuarà cap pagament, mentre no s’acrediti el punt anterior.

Darrera actualització: 27.05.2022 | 09:50