Premi al Millor Treball de Recerca sobre Balenyà

Dilluns, 25 de gener de 2021

El termini per presentar els treballs està obert fins al 29 de gener de 2021 2N. PREMI AL TREBALL DE RECERCA curs 2020-2021.

 1. Pot participar-hi qualsevol persona que estigui cursant 2n de Batxillerat i que presenti el treball de recerca al curs 2020-2021.
 2. Es premiarà el millor treball de recerca que faci referència a alguna de les realitats del municipi de Balenyà que sigui d’interès, digne de ser estudiada i de donar-la a conèixer.
 3. 3Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament a través de la web www.balenya.cat o a les oficines d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Balenyà dins el seu horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 17 a 19.30h. La data màxima és el 29 de gener de 2021.
 4. Cal entrar una instància sol·licitant de participar al Premi de Treball de recerca 2020-2021.

Caldrà adjuntar la documentació següent:

 1. Original del DNI
 2. Treball de recerca: Ha de ser original i inèdit, presentat a l’institut o centre corresponent on estigui estudiant el participant. Extensió del treball lliure. No ha de portar el nom del sol·licitant sinó un pseudònim.
 3. Síntesi d’un màxim de 3 fulls, mecanografiats a doble espai, amb lletra Arial 11, on hi constin els apartats següents: Objectius, Metodologia i Resultats i conclusions de la recerca. Aquesta síntesi ha de portar el mateix pseudònim.
 4. Cal adjuntar un altre document, el plica, on hi consti el nom, l’adreça, el telèfon i el centre on s’ha cursat el batxillerat.
 5. Autorització signada conforme el treball quedarà en disposició de l’Ajuntament i aquest en serà el propietari intel·lectual. 5. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya i anirà degudament signada pel sol·licitant.
 6. La proposta de concessió serà elaborada per una comissió formada per el regidor/a de cultura, regidor/a educació, professor/a de batxillerat escollit per l’Ajuntament i secretari/a de l’ajuntament. Es tindran en compte els següents criteris puntuables:
  • Originalitat, innovació i interès de la temàtica del treball: 10 punts
  • Rigor i tractament científic en el desenvolupament de la recerca i les fonts d’informació emprades: 10 punts
  • Rigor i tractament del contingut de cada un dels apartats: 10 punts
  • Capacitat de síntesi en les conclusions: 10 punts
  • Possible ús social del treball: 10 punts
 7. La dotació del premi és de 500 euros. El jurat disposarà de 500 euros addicionals que podrà distribuir a la resta de treballs de manera proporcional a la seva puntuació, si ho creu oportú.
 8. El lliurament dels premis es farà en un acte públic al llarg de l’any 2021.
 9. La propietat intel·lectual del treball pertany a l’autor/a. No obstant això, les persones que resultin premiades hauran de donar la conformitat per escrit a l’Ajuntament per tal que aquest pugui publicar el treball. En qualsevol cas en la difusió s’hi indicarà l’autoria del treball.
 10. La presentació del treball comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases.
 11. Podeu consultar el text íntegre de les bases a la web www.balenya.cat
Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:43