Indicadors InfoParticipa

L'Ajuntament de Balenyà vol facilitar, a través d'aquesta pàgina, el seguiment dels ítems que s'exigèixen des d'un punt de vista de transparència.

A fi de facilitar l'accés a la informació que dóna contingut a cadascun dels 52 ítems que s'exigeixen en el que seria el Mapa de Transparència, adjuntem a continuació els links a cadascun d'ells.

  1. Qui són els representants polítics?
  2. Com gestionen els recursos col·lectius?
  3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions,...?
  4. Quina informació proporcionen sobre la província i la gestió dels recursos col·lectius?
  5. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

Quins són els representants polítics?


Ítem Hi ha informació?
Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? No
Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum? No
Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) Si
Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) No
Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat) No
Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)? No
Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa? No
Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? Si
Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) Si

 

Com gestionen els recursos col·lectius?


Ítem

 

Hi ha informació?
Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? Si
Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? Si
Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats? No
Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? No
Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? Si
Es publiquen les actes del Ple Municipal? Si
Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern) Si
Es publica el Retiment de Comptes del Mandat 2019-2023? No
Es publica la normativa municipal? Si

 

Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions,...?


Ítem

 

Hi ha informació?
Es publica la normativa urbanística? No
Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? No
Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? Si
Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? No
Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat) Si
Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament? Si
Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? Si
Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?

Si

Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) No
Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) Si
Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? No
Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada? No
Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? Si
Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat) No
Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat) No
Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) Si

Quina informació proporcionen sobre la província i la gestió dels recursos col·lectius?


Ítem Hi ha informació?
Es publiquen notícies sobre les actuacions del día a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió? No
Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) No
Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple? No
Es dona informació sobre la història del municipi? Si
Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals? Si
S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? Si
Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? Si

Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?


Ítem Hi ha informació?
Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte? No
S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?                                                                                           
S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? No
S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? No
S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania? No
Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? Si
Es proporcionen al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades? No
Es facilita el dret d'accés a la informació pública? Si
S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés? No

Podeu veure tota la informació al web d'InfoParticipa en aquest enllaç: https://www.infoparticipa.com/index/mapa/

Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:34
Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:34