Sol-licitud de llicència urbanística

Aquest tràmit us permet presentar una llicència d’obres.
A continuació es detallen els supòsits que estan sotmesos al règim de llicència d'obra, segons l'article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica:

* La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

* Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

* La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

* La instal·lació d’elements complementaris relacionats amb les obres, inclosos en el Reial Decret 2177/2004 o normativa que el substitueixi, com ara grues, sitges,...bastides.

* La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

* La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

* L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

* Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

* La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

* Actuacions subjectes a comunicació prèvia quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte que estiguin emparades per un projecte d'actuació urbanística o un pla urbanístic.

* L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

* L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

* La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

* El canvi dels edificis a un ús residencial.

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escau, s'ha d'efectuar al final del procés de tramitació. El valor serà el que determinin les ordenances fiscals de l’Ajuntament i en alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança. 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Si no ho presenta el propi interessat, caldrà adjuntar a la sol·licitud un escrit d’autorització amb el DNI de l’interessat i el representant.

Us recordem que la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en l’article 14.2 que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a)Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada.
En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Emplenant la sol·licitud i adjuntant la documentació que s’assenyala en el punt Obres que d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic

Darrera actualització: 12.04.2022 | 16:32