Comunicació prèvia d' obres sense tècnic competent

Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia d'obres que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència, concretament funciona en aquests casos:

Les obres que no requereixen la intervenció d’un tècnic competent

I.1. La construcció o la instal·lació de murs i tanques sense excavació per a nous fonaments.

I.2. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

I.3. La instal·lació de mitjans auxiliars per a l’execució d’obres, altres que les grues de construcció, que s’ajustin a les condicions generals d’ocupació de via pública i que no estiguin emparades en una llicència urbanística o en comunicació prèvia vigent per a l’execució d’obres.

I.4. Les obres de reforma interior en un habitatge que no modifiquin distribució, estructura o façana.

I.5. Les obres de reforma interior d’entitats sense ús d’habitatge que no modifiquin distribució, estructura o façana.

I.6. Les obres de reforma interior en espais o zones comunitàries dels edificis que no modifiquin distribució, estructura o façana.

I.7. Les mesures de protecció en façanes, mitgeres, patis o terrats.

I.8. L’estintolament provisional d’estructures d’edificis o construccions existents.

I.9. La instal·lació de tanques provisionals de solars mitjançant pals, malles metàl·liques, o similars.

I.10. La pavimentació, la construcció de voreres i l’arranjament d’espais lliures de parcel·les mitjançant obres de més entintat que les de manteniment.

I.11. La tala d’un arbre aïllat, en sòl urbà, que no tingui cap tipus de protecció i que no tinguin la consideració de massa arbòria d’acord amb la definició de l’article 9 d’aquesta Ordenança.

I.12. Totes aquelles altres obres o actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia que pel seu abast o per les seves característiques no requereixin la intervenció d’un tècnic competent.

El valor serà el que determinin les ordenances fiscals de l’Ajuntament i en alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

Si no ho presenta el propi interessat, caldrà adjuntar a la sol·licitud un escrit d’autorització amb el DNI de l’interessat i el representant.

Us recordem que la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en l’article 14.2 que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a)Les persones jurídiques

b) Les entitats sense personalitat jurídica

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Emplenant la sol·licitud i adjuntant la documentació que s’assenyala en el punt Obres i actuacions que es poden tramitar sense intervenció de tècnic competent, si s’escau.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 18:09