Subvencions per entitats i associacions 2023

Divendres, 28 d’abril de 2023

Es poden sol·licitar les subvencions per entitats i associacions fins al 31 de maig de 2023.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: Les persones jurídiques de l’àmbit cultural, educatiu i esportiu, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

- Persones jurídiques que tinguin la seu social a Balenyà i que desenvolupin la seva activitat principal al municipi

- Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre.

- Persones jurídiques que estiguin registrades en el Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament. 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2023 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 29.000 €.

Les sol·licituds de subvenció es presentaran electrònicament a través del portal www.balenya.cat des de l’apartat “Tràmits”. Per a suport a la presentació electrònica i resolució de dubtes les persones interessades poden trucar al telèfon 938898385 o enviar un correu electrònic a balenya@diba.cat

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

 

Darrera actualització: 2.05.2023 | 17:03