Comunicació prèvia d' obres amb tècnic competent

Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia d'obres que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència, concretament funciona en aquests casos:

Les obres que requereixen la intervenció d’un tècnic competent

I.1. Les obres de nova construcció d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial ni públic i que siguin d’una sola planta.

I.2. Les obres d’ampliació, reforma, rehabilitació o demolició quan no alterin la configuració arquitectònica de l’edifici perquè encara que tinguin caràcter d’intervenció parcial no produeixin una variació essencial de la composició general exterior, ni de la volumetria ni del sistema estructural.

I.3. Les intervencions en edificis existents que tinguin caràcter d’intervenció parcial i que tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.

I.4. La demolició o enderrocament total o parcial de construccions auxiliars o instal·lacions annexes a l’edificació que no es trobin dins de l’àmbit de l’edificació d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

I.5. Les intervencions en edificis existents que tinguin caràcter d’intervenció parcial i que tinguin elements catalogats o protegits, quan les obres no afectin a l’element catalogat o protegit.

I.6. Les obres d’ampliació, reforma, rehabilitació o demolició quan no alterin la configuració arquitectònica de l’edifici perquè encara que tinguin caràcter d’intervenció parcial no produeixin una variació essencial de la composició general exterior, ni de la volumetria ni del sistema estructural i que afectin als fonaments o els elements estructurals.

I.7. Les obres d’ampliació, reforma, rehabilitació o demolició quan no alterin la configuració arquitectònica de l’edifici perquè encara que tinguin caràcter d’intervenció parcial no produeixin una variació essencial de la composició general exterior, ni de la volumetria ni del sistema estructural i que afectin el volum o les superfícies construïdes.

I.8. Les obres d’ampliació, reforma, rehabilitació o demolició quan no alterin la configuració arquitectònica de l’edifici perquè encara que tinguin caràcter d’intervenció parcial no produeixin una variació essencial de la composició general exterior, ni de la volumetria ni del sistema estructural i que afectin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.

I.9. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars amb murs perimetrals de menys d’un metre d’alçària.

I.10. La instal·lació de grues de construcció quan no es considerin mitjans auxiliars per a l’execució d’unes obres que estiguin emparades en una llicència urbanística o en una comunicació prèvia vigent.

I.11. L’execució de cales, pous, sondejos i barraques provisionals d’obra quan no s’hagi atorgat llicència per a l’execució de les obres.

I.12. La construcció de murs i tanques amb excavació per a nous fonaments.

I.13. Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que estableix la normativa urbanística.

I.14. Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de serveis tècnics d’acord amb la normativa urbanística, excepte les que estiguin subjectes al règim de declaració responsable que estableix la legislació de telecomunicacions.

I.15. Totes aquelles altres obres o actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia que pel seu abast o per les seves característiques requereixen amb intervenció d’un tècnic competent.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

Si no ho presenta el propi interessat, caldrà adjuntar a la sol·licitud un escrit d’autorització amb el DNI de l’interessat i el representant.

Us recordem que la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en l’article 14.2 que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a)Les persones jurídiques

b) Les entitats sense personalitat jurídica

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escau, s'ha d'efectuar al final del procés de tramitació.
El valor serà el que determinin les ordenances fiscals de l’Ajuntament i en alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Emplenant la sol·licitud i adjuntant la documentació que s’assenyala en el punt Obres i actuacions que es poden tramitar sense intervenció de tècnic competent, si s’escau.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 18:59