Juntes de govern

La Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde/essa i un nombre de membres que no podrà excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de dret de l’Ajuntament.

Amb independència del nombre de membres de ple dret que constitueixin formalment la Junta de Govern Local, l’alcaldia podrà nomenar i autoritzar altres regidors/es puguin assistir a les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter d’observadors, tindran veu, però no vot i en cap cas tindran la consideració de membres de ple dret de la Junta de Govern Local.

Els membres de la junta de govern local són:

 • Membres que voten:
  • Carles Valls Arno, Alcalde
  • Oriol Usart i Sánchez, Regidor
  • Montserrat Garcia Oliva, Regidora
  • Maria Mercè Mauri i Puig, Regidora
 • Amb veu i sense vot:
  • Pau Guzmán i Martín, Regidor
  • Mireia Garrido i Arimany, Regidora
  • Helena Fontarnau i Moreso, Regidora

El càrrec de membre de la Junta de Govern Local és voluntari. L'alcalde / essa podrà destituir i nomenar membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment, sense cap altre require que comunicar-ho formalment a la persona afectada.

El decret de cessament i nomenament de membres de la Junta de Govern Local tindran efectes des de el dia següent a la comunicació a la persona interessada. De qualsevol modificació en la composició de la Junta de Govern Local, se'n donarà compte a la pròpia Junta de Govern i al Ple de la Corporació. En cas que en el decreto de nomenament es deleguessin concursos pròpies de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local, també es publicarà en el BOP y en el tauler d'anuncis als efectes legals oportuns.

La Junta de Govern Local per a l'exercici de les sirve competencias resolutòries, funcionarà en regim de sesiones ordinàries de perioditat establerta, sesiones extraordinarias i sesiones extraordinarias i urgentes.
Las sesiones ordinàries tindran lloc amb la periodicitat, dia i hora que s'estableix a continuació:
Els dilluns a les 18.30 cada dues setmanes.
Les session de la Junta de Govern Local no seran públiques, sense perjudici que a més dels seus membres legals, del / de la secretari / ària i de l '/ la interventor / a puguin assistir els caps de servei o personal funcionari per fer les explicacions que calguin sobre determinats temes.

Per a la vàlida constitució de la sessió de la Junta de Govern Local es requereix l'assistència de la tercera parte del nombre legal dels seus membres. La Junta de Govern Local en la primera sessió que tingui lloc després de la constitució del nou Ajuntament, haurà de constituir-se formalment i accept les competències que l'Alcaldia o el ple municipal li deleguin. La delegación de competencias s'haurà de realitzar expressament assenyalant les matèries a les quals es refereix, i s'haurà de publicar en el BOP i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. La constitución formal de la Junta de Gobierno Local s'haurà de fer dins dels deu dies hàbils següents a la celebració del ple constitutiu.
La convocatòria de la Junta de Govern Local serà decidida lliurement per l'alcalde / essa i tindrà en compte les normes de periodicitat i l'horari establerts.

 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 31.07.2023 | 09:41
Darrera actualització: 31.07.2023 | 09:41